Sürüjiniň gepleşik ýazgysy

 1-nji bölüm

1. Salamlaşmak (Salam)

2. Özüňizi tanyşdyrmak (Adyňyz)

3. Men “...” sürüjisi / kurýeri (edarasynyň adyny aýtmak)

2-nji bölüm

Düşündirmek / anyklamak mümkinmi ...?

Salgysyny (salgyny 2 gezekden köp soramaly däldir)

Jemi tölegini aýdyp goýbermek (görnüşini anyklamak: gaýtargysy bilen ýa-da gaýtargysyz)

3-nji bölüm

Sürüjä degişli talaplar

Gapa eltip bermek

• Sürüji hökman yüz örtügini ​geýmeli

• Sürüji hökman elliklerini geýmeli

4-nji bölüm

Müşderi bilen ylalaşandan / hasaplaşykdan soň

• Sargyt üçin sagbolsun aýtmak

• “Işdäňiz açyk bolsun” diýip arzuw etmek

• Dostawka.bar platformada obýektiw seslenmäni galdyrmaga haýyş etmek

• Müşderä sargydynyň eltip bermegi barada edaranyň öňünde hasabat bermek