Toparymyz edaralara "Bonus" ýaly wariantdan peýdalanmaga mümkinçilik berdi.
 

1. Bonuslar näme?
 

Bonus gijikdirilen arzanladyşdyr.
 

2. Näme üçin bonuslar gerek?
 

Bonuslary nagt bilen çalşyp bolmaýar, diňe görkezilen edaralarda ýerleşdirilen sargyt boýunça jedelleşip bolýar.
 

3. Bonuslary nädip ýazyp bilerin?
 

Bonuslar diňe olary döreden edaralara berilýär.
 

Toplanan bonuslary ýazmaga mümkinçilik berýän şertler, edaranyň ýolbaşçysyndan tapylmalydyr
 

4. Bonuslar nähili hasaplanýar?
 

Bonuslaryň toplanmagy 1 bonus = 1 manat derejesinde bolýar
 

5. Men olary nirede görüp bilerin?
Ulanyjylaryň şahsy hasabynda ulanyjynyň bu ýa-da şol edarada näçe bonus toplandygy görkezilýär.

 

P.S. Her edara, ulanyjylary (müşderileri) üçin bonus ulgamynyň işjeňleşdirilmegi barada karar bermek hukugyny özünde saklaýar. Guramanyň özi ulanyjydan bonuslary ýazmak üçin düzgünleri we düzgünleri kesgitleýär
 

Üns beriň !!!
Dostawka.bar bonuslary, arzanladyşlary we mahabat kodlaryny paýlamaýar.